اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 13 بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی وزارت اقتصاد شامل برنامه CBR
اعضای مسلکی تفتیش داخلی مربوط ریاست تفتیش داخلی. اعضای مسلکی آمریت انجنیری 2 بست مربوط ریاست مالی وخدمات. سکرترریاست عمومی پالیسی ونظارت ازنتایج. کارشناس تحلیل پالیسی اقتصادی 2 بست مربوط ریاست پالیسی اقتصادی . کارشناس...
Sep 19, 2016 Sep 28, 2016
اعلان سه بست کاریابی سیستم رتب و معاش در مربوطات وزارت اقتصاد
اعلان سه بست کاریابی سیستم رتب و معاش در مربوطات وزارت اقتصاد مدیر تحلیل ،ارزیابی و نظارت بخش ( معارف ) انجو های ( داخلی ) مدیر توحید وانسجام ریاست زراعت وانکشاف دهات مدیرتقاعد ریاست منابع بشری واجدین شرایط میتوانند بست های...
Sep 07, 2016 Sep 28, 2016