اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان چهاربست رتبه دوم ریاست های اقتصاد ولایات
بست رتبه دوم ریاست اقتصاد ولایت سرپل. بست رتبه دوم ریاست اقتصاد ولایت جوزجان. بست رتبه دوم ریاست اقتصاد ولایت ارزگان. بست رتبه دوم ریاست اقتصاد ولایت کاپیسا.
Jul 17, 2016 -
اعلان پست ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد
رییس منابع بشری About Ministry of Economy پس منظر وزارت اقتصاد : رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامـــه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه،...
Jul 04, 2016 Jul 19, 2016
اعلان مجدد یک بست رتبه دوم ریاست صنایع ومواصلات ازطریق برنامه CBR
inShare رییس صنایع و مواصلات پس منظر وزارت اقتصاد : رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامـــه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی...
Jul 03, 2016 Jul 13, 2016