اعلان کاریابی - وزارت اقتصاد | افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 9 بست رتبه پنجم مربوط ریاست های مرکزی وزارت اقتصاد شامل سیستم جدید رتب ومعاش
اعلان 9 بست رتبه پنجم مربوط ریاست های مرکزی وزارت اقتصاد شامل سیستم جدید رتب ومعاش: بست 5 مدیرهاردویر مربوط ریاست دفتر. بست 5 مدیرسافت ویر مربوط ریاست دفتر. بست 5 مدیرخریداری مربوط ریاست مالی وخدمات . بست 5 مدیرحفظ...
Jan 22, 2017 Feb 04, 2017