اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد(2) بست رتبه دوم وسوم مربوط وزارت اقتصاد ازطریق برنامه CBR
اعلان مجدد(2) بست رتبه دوم وسوم مربوط وزارت اقتصاد ازطریق برنامه CBR ریاست اقتصاد ولایت ارزگان . آمریت تحریرات مربوط ریاست دفتر . تاریخ اعلان 1396/1/30 تاریخ ختم 1396/2/9
Apr 22, 2017 Apr 29, 2017
اعلان هفت بست رتبه سوم ازطریق سیستم رتب ومعاش مربوط ریاست های مرکزی وزارت اقتصاد
اعلان هفت بست رتبه سوم ازطریق سیستم رتب ومعاش مربوط ریاست های مرکزی وزارت اقتصاد سکرترکمیته اقتصادی آمریت ارتباط و هماهنگی امورولایات . آمریت تحلیل پالیسی اقتصادی . آمریت ارزیابی ازنتایج . آمریت روابط...
Apr 15, 2017 Apr 26, 2017