اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان متخصص هماهنگی و گزارش نویسی ا.ا. پایدار افغانستان
اعلان متخصص هماهنگی و گزارش نویسی ا.ا. پایدار افغانستان Date posted: 10 Dec 2018 Closing date 19 Dec 2018
Dec 10, 2018 Dec 19, 2018
اعلان بست متخصص تحلیل اقتصادی و رفاه عامه
اعلان بست متخصص تحلیل اقتصادی و رفاه عامه Date Posted: 01 Dec 2018 Closing Date: 08 Dec 2018
Dec 01, 2018 Dec 08, 2018
برنامه های آموزشی (ITEC) و (TCS)
اعلان برنامه های آموزشی کاپی نامه شماره KAB/TC/327/01/2018 مورخ 26 اپریل 2018 سفارت محترم هندوستان مقیم کابل که اصل آن عنوانی وزارت محترم امور خارجه اصدار یافته است به این وزارت واصل و طی آن از 600 سیت در برنامه های آموزشی (ITEC) Indian...
Jun 10, 2018 -
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز
Apr 01, 2018 -