اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست های رتبه دوم ریاست های اقتصاد ولایات ازطریق پروسه سی بی آر(CBR)
بست های رتبه دوم ریاست های اقتصاد ولایات ازطریق پروسه سی بی آر(CBR)
Oct 11, 2015 -
اعلان پست ریاست پالیسی و ارتقای ظرفیت های وزارت اقتصاد از طریق سی بی آر
Background of MoEC Ministry of Economy (MoEC) is the nodal economic policy body within government of Islamic republic of Afghanistan. Its key mandates are assessment, formulation, and evaluation of economic policies, strategies and plans at all...
Aug 02, 2015 -