اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان یک بست کاریابی درمربوطات وزارت اقتصاد
اعلان یک بست 4 آمریت جندردرمربوطات وزارت اقتصاد
Dec 09, 2015 Dec 19, 2015
بست های رتبه دوم ریاست های اقتصاد ولایات ازطریق پروسه سی بی آر(CBR)
بست های رتبه دوم ریاست های اقتصاد ولایات ازطریق پروسه سی بی آر(CBR)
Oct 11, 2015 -
اعلان پست ریاست پالیسی و ارتقای ظرفیت های وزارت اقتصاد از طریق سی بی آر
Background of MoEC Ministry of Economy (MoEC) is the nodal economic policy body within government of Islamic republic of Afghanistan. Its key mandates are assessment, formulation, and evaluation of economic policies, strategies and plans at all...
Aug 02, 2015 -