اعلان کاریابی - وزارت اقتصاد | افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد(۳) بست رتبه سوم ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیردولتی(انجوها)وزارت اقتصاد شامل برنامه CBR
آمریت ثبت وراجسترمؤسسات غیردولتی (انجوها ) آمریت توحید وانسجام . آمریت تحلیل٬ارزیابی ونظارت انجوها . تاریخ اعلان 1395/7/28 تاریخ ختم 1395/8/4 Normal 0 false false false EN-US ...
Oct 19, 2016 Oct 25, 2016