اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تعداد 46 بست کارآموز در مربوطات وزارت اقتصاد
تاریخ اعلان : 21/5/1397 تاریخ ختم اعلان 30/5/1397 تعداد بست 46 لایحه وظایف بست های کارآموزی در وزارت اقتصاد فورم درخواستی برای بست کارآموزی در وزارت اقتصاد
Aug 12, 2018 Aug 21, 2018
Senior Financial Specialist&Environmental Safeguard Specialist Jobs announcement
Senior Financial Specialist: Eshteghal-Zaiee – Karmondena Project (EZ-Kar) Environmental Safeguard Specialist: Eshteghal-Zaiee – Karmondena Project (EZ-Kar)
Aug 01, 2018 -
برنامه های آموزشی (ITEC) و (TCS)
اعلان برنامه های آموزشی کاپی نامه شماره KAB/TC/327/01/2018 مورخ 26 اپریل 2018 سفارت محترم هندوستان مقیم کابل که اصل آن عنوانی وزارت محترم امور خارجه اصدار یافته است به این وزارت واصل و طی آن از 600 سیت در برنامه های آموزشی (ITEC) Indian...
Jun 10, 2018 -
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز
Apr 01, 2018 -