اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان (31) بست رتبه سوم وچهارم مربوط ریاست های اقتصاد ولایات ازطریق سیستم جدید رتب ومعاش
اعلان (31) بست رتبه سوم وچهارم مربوط ریاست های اقتصاد ولایات ازطریق سیستم جدید رتب ومعاش آمرتنظیم ونظارت فعالیت های انکشافی ریاست های اقتصاد ولایات (غزنی ، بدخشان ، فاریاب ، لغمان ، زابل ، بادغیس ، ارزگان ) انجنیری ساختمانی ریاست های...
Jun 20, 2018 Jul 07, 2018
برنامه های آموزشی (ITEC) و (TCS)
اعلان برنامه های آموزشی کاپی نامه شماره KAB/TC/327/01/2018 مورخ 26 اپریل 2018 سفارت محترم هندوستان مقیم کابل که اصل آن عنوانی وزارت محترم امور خارجه اصدار یافته است به این وزارت واصل و طی آن از 600 سیت در برنامه های آموزشی (ITEC) Indian...
Jun 10, 2018 -
اعلان سه بست مربوط ریاست عمومی طرح و توحید
1- Senior Economic and Private Sector Specialist. 2- Senior Infrastructure Sector Specialist. 3- Monitoring, Evaluation and Reporting Specialist.
May 20, 2018 May 31, 2018
اعلان یک بست انکشاف دهند دیتابیس
اعلان یک بست انکشاف دهند دیتابیس تاریخ اعلان 1397/2/25 تاریخ ختم 1397/3/5 رهنمود تسلیم دهی درخواستی : از تمام کاندیدان واجد شرایط احترامانه تقاضا بعمل میاید تا یک کاپی خلص سوانح جدید، CV خویش را با اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم...
May 15, 2018 May 26, 2018
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز
Apr 01, 2018 -
اعلان یک بست رتبه سوم آمریت تحلیل فقر ازطریق برنامه CBR
اعلان یک بست رتبه سوم آمریت تحلیل فقر ازطریق برنامه CBR تاریخ اعلان 1397/1/7 تاریخ ختم 1397/1/16
Mar 27, 2018 Apr 05, 2018
معلومات استخدام سه بست مربوطه وزارت اقتصاد
معلومات استخدام بست پالیسی کار ارتقای ظرفیت معلومات استخدام بست مدیر محاسبه جنسی معلومات استخدام بست مدیریت حفظ و مراقبت 111
Jun 19, 2017 -
معلومات استخدام سه بست مربوطه وزارت اقتصاد
معلومات استخدام بست پالیسی کار ارتقای ظرفیت معلومات استخدام بست مدیر محاسبه جنسی معلومات استخدام بست مدیریت حفظ و مراقبت 159
Jun 19, 2017 -