اعلان تعداد (56) بست رتبه سوم وچهارم ریاست های مرکزی وزارت اقتصاد ازطریق سیستم رتب ومعاش

تاریخ اعلان 1397/1/14      تاریخ ختم 1397/1/29

فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد 

 1. بست رتبه 3 آمر تنظيم فعاليت هاي مناطق سرحدي.
 2. بست رتبه 3 آمر پروژه های انکشافی سکتور امنیت.
 3. بست رتبه 3 آمریت سیستم مدیریت معلوماتی (MIS).
 4. بست رتبه 3 سکرترکمیته اقتصادی .
 5. بست رتبه 3 آمر تحلیل پالیسی اقتصادی .
 6. بست رتبه 4 مدیرعمومی پلانگذاری وگزارش گیری جندر
 7. بست رتبه 4 کارشناس مؤسسات مالی منطقوی (بانک جهانی،بانک اسیائی ،بانک اسلامی ، صندوق وجهی پول (IMF)
 8. بست رتبه 4  مدیرعمومی فیلوشپ ها
 9. بست رتبه 4 مدیرعمومی سیستم ملل متحد
 10. بست رتبه 4 مدیرعمومی مؤسسات مالی منطقوی (بانک جهانی،بانک اسیائی ،بانک اسلامی صندق وجهی پولIMF  )
 11. بست رتبه 4 مدیر عمومی ثبت وراجستر انجوهای داخلی        
 12. بست رتبه 4 کار کارشناس امور اجتماعي مناطق كم انكشاف يافته.
 13. بست رتبه 4  کارشناس پالیسی کار.
 14. بست رتبه 4 کارشناس  تعلیم وتربیه.
 15. بست رتبه 4 دو بست اعضای مسلکی تفتیش  .
 16. بست رتبه 4 کارشناس پروژه های انکشافی سکتور حکومت داری.
 17. بست رتبه 4  کارشناس مدیریت عمومی ارزیابی موافقت نامه ها وپروتوکول ها.
 18. بست رتبه 4 سه بست کارشناس مدیریت عمومی تحلیل اقتصادی پروژه ها.
 19. بست رتبه 4 مدیرعمومی تحلیل اقتصادی پروژه ها.
 20. بست رتبه 4 مدیرعمومی آموزش.
 21. بست رتبه 4 مدیرعمومی انرژی ومنابع آب.
 22. بست رتبه 4 مدیرعمومی آگاهی جندر.
 23. بست رتبه 4 مدیرعمومی اسناد محرم
 24. بست رتبه 4 مدیرعمومی آرشیف.
 25. بست رتبه 4 مدیرعمومی ارتباط وهماهنگی امور ولایات .
 26. بست رتبه 4 مدیرعمومی تنظیم سفرها وگزارشات.
 27. بست رتبه 4 کارشناس تطبیق برنامه های اصلاحات اداری.
 28. بست رتبه 4 مدیرعمومی توحید وگزارش ها.
 29. بست رتبه 4 سه بست کارشناس تنظیم پروگرام مراقبت تخنیکی پروژه ها.
 30. بست رتبه 4 دو بست کارشناس انسجام فعالیت های اقتصادی ولایات.
 31. بست رتبه 4 مدیرعمومی پروژه های انکشافی سکتور حاکمیت قانون.
 32. بست رتبه 4 سه بست کارشناس تحلیل پالیسی اقتصادی .
 33. بست رتبه 4 دوبست کارشناس تحلیل فقر.
 34. بست رتبه 4 کارشناس دیتابیس .
 35. بست رتبه 4 کارشناس GIS
 36. بست رتبه 4 دوبست کارشناس نظارت ازنتایج.
 37. بست رتبه 4 سه بست کارشناس ارزیابی ازنتایج .
 38. بست رتبه 4 مدیرعمومی معادن جیودیزی کارتوگرافی .
 39. بست رتبه 4 کارشناس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی.
 40. بست رتبه 4 کارشناس مدیریت عمومی راه سازی ومیدان سازی .
 41. بست رتبه 4 مدیرعمومی تحلیل قیم.
 42. بست رتبه 4 مدیرعمومی بانکها.
 43. بست رتبه 4 مدیریت عمومی تحصیلی.
 44. بست رتبه 4 مدیرعمومی دفترداری .