اعلان یک بست انکشاف دهند دیتابیس

اعلان یک بست انکشاف دهند دیتابیس

تاریخ اعلان 1397/2/25   تاریخ ختم 1397/3/5

رهنمود تسلیم دهی درخواستی :

از تمام کاندیدان واجد شرایط احترامانه تقاضا بعمل میاید تا یک کاپی خلص سوانح جدید، CV خویش را با اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی و کاپی قرار داد های کاری خویش را که از مراجع ذیربط (ایسا، وزارت اقتصاد  و یا وزارت محترم تجارت و صنایع) تائید شده باشد قبل از ختم اعلان بست به ایمل ادرس ذیل :

To: moec.consultants@gmail.com  ,CC: jobs@moec.gov.af

ارسال نمایند همچنان از کاندیدان تقاضا بعمل میاید تا صرف از طریق ایمل درخواست نمایند و از آوردن درخواستی ها بشکل هارد کاپی خود داری نمایند.

برای معلومات بیشتر کاندیدان محترم میتوانند به شماره تیلفون 0202100396 به تماس شوند.