اعلان یک بست رتبه چهارم مدیریت عمومی انکشاف دهات ریاست زراعت وانکشاف دهات