اعلان یک بست رتبه چهارم کارشناس پروژه های انکشافی سکتور حکومتداری ریاست خدمات اجتماعی