دومین جلسۀ کمیسیون ملی حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی تحت رهبری وزارت اقتصاد.

به اساس فیصله جلسه مورخ 24 حوت سال جاری شورای عالی وزیران، کمسیون ملی حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی تحت رهبری وزارت اقتصاد ایجاد گردید. به تاسی از فیصله فوق الذکر کمسیون متذکره به تاریخ 25 و 28 حوت سال جاری دو جلسه در مورد تحت ریاست عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشورد در مقر آن وزارت دایر گردید.

دومین نشست این کمیسیون که با اشتراک وزیر محترم ترانسپورت و هوانوردی، معین محترم تامیناتی وزارت دفاع ملی ، نمایندگان محترم وزارت تحصیلات عالی، اداره مستقل ارگانهای محلی، اطاق تجارت و صنایع ، اتحادیه سرتاسری تولید کنندگان و اتحادیه پیشه وران در مقر وزارت اقتصاد دایر گردیده بود، پس از توضیح و معرفی اجندا از جانب وزیر اقتصاد، اعضای کمسیون دیدگاه ها و پیشنهادات خود را پیرامون حمایت از تولیدات داخلی، فراهم آوری سهولت های بیشتر برای کالاهای وارداتی و صادراتی ، استفاده موثر از بندرهای تجارتی، انکشاف خطوط هوایی و جستجوی دهلیز های هوایی برای صادرات کالاهای افغانی ، همکاری و هماهنگی بیشتر با کشور های همسایه و سازمانهای اقتصادی منطقه ای و جهانی بیان نمودند. در آخر اعضای کمسیون تصامیم لازم را اتخاذ و مسئولیت های ادارات و نمایندگان شامل جلسه را مشخص نمودند. قرار است یک گزارش همه جانبه پیرامون چگونگی حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی از جانب کمسیون تهیه و به مقامات حکومتی پیشکش گردد.