محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد با سفرای کشورهای هند و ترکیه ملاقات نمود.

محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد با سفرای کشور های هند و ترکیه به صورت جداگانه ملاقات نموده و در مورد پروژه های که توسط این کشور ها تمویل می گردد به صورت مفصل بحث صورت گرفت. وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تسریع روند اداری و تدارکاتی این پروژه ها تاکید نموده خواهان همکاری های بیشتر در مورد گردید.