وزير اقتصاد دولت جمهوري اسلامي افغانستان ششمين پروتوكول همكاري اقتصادي و اجتماعي را با وزير نقليات جمهوري تاجكستان امضا نمود.


به تاريخ ٤ جوزا ١٣٩٦ هيئت بلند رتبه كشور تاجكستان تحت رياست جلالتماب خدايار زاده خدايار ذوقي بيك وزير نقليات جمهوري تاجكستان غرض امضا ششمين پروتوكول اقتصادي اجتماعي با جلالتماب عبدالستار مراد وزير اقتصاد جمهوري إسلامي افغانستان به كابل تشريف آوردند. محترم عبدالستار مراد وزير اقتصاد كشور به نمایندگی از مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بيانيه افتتاحيه شان تشریف آوری هيئت كشور دوست و برادر تاجكستان را به كابل خير مقدم گفته و اظهار اميدواري نمودند تا درچارچوب پروتوکول ششم فیصله ها و تصامیم گرفته شود که به نفع و خیر هر دو کشور دوست و برادر باشد.
در ادامه وزير اقتصاد كشور بيان داشت كه انکشاف و تحکیم روابط میان افغانستان و تاجکستان ریشه در مشترکات نظیر چون دین، فرهنگ، زبان، مرز، عضویت در سازمان منطقوی، مبارزه علیه تروریزیم، مبارزه علیه قاچاق و ترافیک مواد مخدر و دیگر موارد اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور دارد.
به هدف انکشاف و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی این دو کشور، تا اکنون پنچ پروتوکول را که در برگیرنده موارد مختلف اقتصادی و اجتماعی می باشد که بین وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان و نهاد های ذیربط کشور دوست جمهوری تاجکستان در شهر کابل و شهر دوشنبه به امضا رسیده است.

با امضا اين پروتوكول ها حجم داد و ستد میان افغانستان و تاجکستان در سال های 2008 و 2009 در حدود 39 میلیون دالر بوده که در سال های 2016 و 2017 به بیش از 79 میلیون دالر افزایش یافت است.
بعدأ جلالتماب خدايار زاده خدايار ذوقي بيك وزير نقليات جمهوري تاجكستان از دعوت و ميزبان گرم دولت جمهوري إسلامي افغانستان اظهار سپاس گذاري نموده و روابط تجاري و اقتصاد ميان دو كشور را با اهميت دانست.

به دنبال صحبت هاي مقامات هر دو كشور، كميته هاي اقتصادي و فرهنگي در سطح كارشناسان هر دو كشور متن پروتوكول را بحث گرفته و متن نهاي اين سند را تهيه نمودند.

در روز دوم برنامه، پروتوكول ششم كه توسط كميته تخنيكي هر كشور در بخش هاي ( اقتصادي، تجارتي فرهنگي، معارف، صحت و ارتقاي ظرفيت ) آماده شده بود از جانب دولت جمهوري جلالتماب عبدالستار مراد وزير اقتصاد و از جانب جمهوري تاجكستان جلالتماب خدايار زاده خدايار ذوقي بيك وزير نقليات با حضور داشت رسانه هاي كشور به امضا رسانده اند.
در اخير مقامات هر دو كشور آرزو توسعه و همکاری بیشتر روابط اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور نمودند.