امروز به تاریخ 09/03/1396 محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی این وزارت را در حضور رسانه های جمعی ارایه نمود.

امروز به تاریخ 09/03/1396 محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی این وزارت را در حضور رسانه های جمعی ارایه نمود.

محترم عبدالستار مراد در یک کنفرانس مطبوعاتی با محترمه ساره شریف رئیس کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و محترم محمد امین خرمجی معین پالیسی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به صورت مشترک حضور یافته و راهکار شفافیت و حسابدهی وزارت اقتصاد را در مرکز رسانه های حکومت ارایه نمودند.
راهکار شفافیت و حساب دهی وزارت اقتصاد که بر اساس یک تحلیل همه جانبه از وضعیت کنونی و نقاط آسیب پذیر به انواع فساد اداری در این وزارت با هماهنگی و همکاری ادارات ذیربط بشمول اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری یا Monitoring and Evaluation Committee ( MEC )، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری شورای ملی، تهیه و عملی می گردد.
در چارچوب این راهکار، برنامه های منظم و جامع به هدف ایجاد شفافیت و حساب دهی دربخش های منابع بشری، مالی و تدارکات، انسجام موسسات غیر دولتی تدوین یافته است و همچنان اصلاحات گسترده ای در راستای اصلاحات اداری، مدیریت و حکومت داری خوب بشمول تطبیق حق دسترسی به اطلاعات، حکومت داری الکترونیکی، دریافت و رسیدگی به شکایات روی دست گرفته شده است.
محترم عبدالستار مراد از دستاورد های وزارت اقتصاد در بخش های ظرفیت سازی، برنامه ریزی، هماهنگی میان سکتور ها و روند نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی در سطح مرکز و ولایات یاد نموده اند
بعداَ محترمه ساره شریف رئیس کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و محترم محمد امین خرمجی معین پالیسی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تدوین همچو برنامه را در امر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و حسابدهی با اهمیت دانستند.
برنامه بعد از جواب به سوالات ژورنالیست ها محترم رسانه های کشور خاتمه یافت.