محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با محترم نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات دیدار نمود.

محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با محترم نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات دیدار نمود.

نخست محترم نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، گزینش محترم محمد مصطفی مستور را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد تبریک گفته و برای شان در امر خدمت گذاری از بارگاه خداوند آرزوی موفقیت نمود.
بعدآ محترم محمد مصطفی مستور از تشریف آوری وزیر محترم احیا و انکشاف دهات اظهار سپاس نموده و راجع به برنامه کلان اقتصادی که منتج به کاهش فقر و بیکاری در سطح قریجات می گردد، صحبت کردند.