محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با محترم غازی نواز تنی مشاور ریاست اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، محترم همایون محتاط رییس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و محمد ویس پایات معین تخنیکی توزیع تذکره الکترونیکی و تعدادی کارمندان نهادهای دولتی دیدا

محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با محترم غازی نواز تنی مشاور ریاست اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، محترم همایون محتاط رییس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و محمد ویس پایات معین تخنیکی توزیع تذکره الکترونیکی و تعدادی کارمندان نهادهای دولتی دیدار نمود.

نخست محترم غازی نواز تنی و محترم همایون محتاط ، تقرر محترم محمد مصطفی مستور را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد یک اقدام نیک و بجا دانسته و برای شان در انجام وظایف محوله پیروزی و موفقیت آرزو نمودند.
محترم محمد مصطفی مستور از تشریف محترم غازی نواز تنی و رییس و معین اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و کارمندان نهاد های دولتی تشکر نمود.