محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با تعدادی از جوانان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی دیدار نمود.

محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با تعدادی از جوانان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی دیدار نمود.

در این دیدار جوانان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی تقرری محترم محمد مصطفی مستور را به حیث سرپرست وزارت اقتصاد یک اقدام نیک دانسته و برای سرپرست محترم وزارت اقتصاد در امر خدمت گذاری در بخش اقتصادی از بارگاه ایزد منان آرزوی بهروزی و سربلندی نمودند.
محترم محمد مصطفی مستور از تشریف آوری جوانان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی به مقرر وزارت اقتصاد اظهار سپاس نمود.