محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد به سفارت کشور اسپانیا در کابل تشریف برد.

محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد به سفارت کشور اسپانیا در کابل تشریف برد.

محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت کشور اسپانیا در کابل تشریف برده و در کتاب یاد بود و تعزیت که به مناسبت قربانیان حادثه المناک دهشت افگنی 17 اگست 2017 شهر بارسلونا، که در مقر آن سفارت گشوده شده بود، مراتب تسلیت و همدردی شان را درج نمودند.
وزیر اقتصاد کشور در پیام که در کتاب یاد بود و تعزیت به مناسبت قربانیان بارسلونا درج نمود، بهترین پاسخ که می توان به تروریستان و دهشت افگنان داد همانا همسبتگی جهان در مقابل این گروه بی رحم و متحجر می باشد. برای فعالیت این گروه خون آشام هیچ مرز وجود نداشته و تلاش می نمایند در سراسر جهان انسان های بی گناه را به خاک و خون بکشانند.