محترم دوکتور محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان دیدار نمود.

محترم دوکتور محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان دیدار نمود.

در نخست محترم حسن فهیم رییس هیئت مدیره، محترم خانجان الکوزی معاون هیئت مدیره و محترم عتیق الله نصرت رییس عامل اتاق تجارت و صنایع گزینش محترم دوکتور محمد مصطفی مستور را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد تبریک گفته و برای شان در امور محوله آرزوی موفقیت نمودند.
بعدآ سرپرست محترم وزارت اقتصاد از تشریف آوری هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع به وزارت اقتصاد اظهار سپاس نموده، سکتور خصوصی را عامل اصلی رشد و توسعه در کشور عنوان کرده و به همکاری نزدیک وزارت اقتصاد و اتاق تجارت و صنایع تاکید نمود.