محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد کشور با محترم سیمول تومیرا رئیس بانک انکشافی آسیای در افغانستان ملاقات نمود.

محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد کشور با محترم سیمول تومیرا رئیس بانک انکشافی آسیای در افغانستان ملاقات نمود.

نخست محترم محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد پیرامون کار کرد های بانک انکشافی در پروژه زیر بنای صحبت نموده و این پروژه را در تسریع رشد و انکشافی اقتصادی کشور ارزنده خواند و ادامه کمک های بیشتر بانک انکشافی آسیای در پروژه های زیر بنای تاکید نمود.
در ادامه آقای سیمول تومیرا در مورد پروژه های بانک انکشافی آسیای صحبت مفصل نموده و به حمایت های بیشتر این بانک از فعالیت های اقتصادی و زیربنای افغانستان تاکید نموده و بانک انکشافی آسیای را شریک خوب دولت و مردم افغانستان در بخش اقتصادی و انکشافی دانست.