جلسه شریک سازی فارمت پلان استراتیژیک ارتقای ظرفیت در وزارت اقتصاد دایر گردید

جلسه شریک سازی فارمت پلان استراتیژیک ارتقای ظرفیت امروز  شنبه مورخ 20/8/1396  تحت ریاست محمد عمرآرین رئیس پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری وزارت اقتصاد  به اشتراک نماینده گان 22 وزارت ها و ادارات دولتی  در تالار کانفرانس های وزارت اقتصاد برگزار گردید.

در این جلسه که به اساس بند سوم مصوبه  شورای محترم وزیران  پیرامون  ترتیب پلان استراتژیک ارتقای ظرفیت ‌ها توسط ادارات دولتی، به منظور توحید فارمت پشنهادی  وزارت اقتصاد تدویر گردیده بود، ابتدا گزارش  ارزیابی  ارتقای ظرفیت در ادارات  دولتی که اخیراً توسط وزارت اقتصاد ترتیب و از جانب شورای محترم وزیران تائید گردیده بود  توسط محمد عمرآرین رئیس پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری  به معرفی گرفته شد. متعاقباً نمونه پلان استراتژیک  با نماینده گان ادارات به بحث گرفته شده و نظریات آنها در زمینه اخذ گردید.

در اخیر قرار براین شد تا طبق بند سوم مصوبه شماره (11) مورخ 17/7/1396 شورای وزیران ، وزارت ها و ادارات دولتی، پلان استراتیژیک ارتقای ظرفیت شان را طبق نمونه  ترتیب و الی تاریخ 20 قوس با وزارت اقتصاد شریک نمایند.