پیام رهبری وزرات اقتصاد در مورد حمله به دفتر صندوق حمایت از کودکان

پیام رهبری وزرات اقتصاد در مورد حمله به دفتر صندوق حمایت از کودکان
 
رهبری وزارت اقتصاد حمله دشمنان مردم افغانستان را به دفتر  صندوق حمایت از کودکان در شهر جلال آباد را نکوهش می کند.
دشمنان مزدور یک بار دیگر با انجام این حمله نشان دادن که به هیچ ارزش انسانی و دینی پایبند نمی باشد.
رهبری وزارت اقتصاد برای بازماندگان شهدا صبر و به مجروحین این حادثه شفا عاجل از بارگاه اقدس توانا استدعا دارد 
با احترام 
رهبری وزارت اقتصاد