ملاقات معین مسلکی وزارت اقتصاد با خانم مونا نمایندۀ یونسیف در افغانستان

ملاقات معین مسلکی وزارت  اقتصاد با خانم مونا نمایندۀ یونسیف در افغانستان

چاشت امروز محترم اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد با خانم مونا نمایندۀ یونسیف در افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمود. هر دو طرف روی مسایل مختلف از جمله رشد اقتصادی، فقر، وضعیت کودکان، کودکان کارگر، ظرفیت ها و امکانات موجودۀ اقتصادی در کشور بحث و تبادل نظر نمودند.  در ابتدا معین مسلکی وزارت اقتصاد وضعیت فعلی سکتور اقتصادی را تشریح نموده و از  مسایل مودل تحلیل چند بعدی فقرMPI معلومات مزید ارائه نمود. خانم مونا مودل چند بعدی تحلیل فقر را یک مودل جهانی خواند و برای افغانستان به ویژه وزارت اقتصاد مفید و ارزنده دانست.

مودل تحلیل چند بعدی فقر یک مودل جهانی است و در حال حاضر 100 کشور جهان از آن استفاده می کند. افغانستان با شرایط و کانسپ خودش می خواهد از این مودل استفادۀ نموده بر میزان کمی و کیفی تحلیل فقر دست یابد. در حال حاضر نماینده گان تخنیکی  13 نهاد دولتی  بر سر این مودل تحت رهبری وزارت اقتصاد کار می کنند.