نشست شاخص‌های تحلیل چند بعدی فقر یا (MPI) تحت ریاست معین مسلکی وزارت اقتصاد دایر گردید

نشست شاخص‌های تحلیل چند بعدی فقر یا (MPI)

نشست تخنیکی  شاخص های تحلیل چند بعدی فقر (MPI) در همکاری و هماهنگی نهادهای ذیل: وزارت محترم مالیه، صحت عامه، زراعت  و مالداری، تحصیلات عالی، معارف، امورمهاجرین و عودت کنندکان، انکشاف و دهات، کار امور اجتماعی، شهرسازی و مسکن، ارگان های محل، شهرداری کابل، ادارۀ احصائیه مرکزی و ادارۀ محیط زیست در وزارت اقتصاد برگزار گردید. این نشست را که محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد رهبری کرد و  روی مسایل و آجندای از قبیل تعیین شده بحث های فنی و تخنیکی و مشوره های لازم صورت گرفت. سپس مقدرشاه هاشمی رئیس پالیسی اقتصادی شاخص های تحلیل چند بعدی فقر را طی یک پرزینتیشن به اشتراک کننده ها ارائه نمود.  تحلیل شاخص های فقر یک روش بسیار مفید و سودمند در سراسر جهان محسوب می شود. در حال حاضر در 100 کشور جهان نتیجه داده و از این مودل استفاده می کنند. اکنون برسر این روش افغانستان نیز کار را شروع نموده است. تاکنون در زمینه چندین جلسه به سطح شورای عالی اقتصادی و شورای وزیران برگزار شده است. رئیس اجرائیه محترم داکتر عبدالله عبدالله به وزارت اقتصاد وظیفه داده است تا  روش تحلیل چند بعدی فقر یا (MPI) را در چشم انداز کلان میزان دسترسی  شهروندان به معارف، صحت و ستندرهای زندگی  بررسی نماید. روش تحلیل چند بعدی فقر را می تواند بر اساس شاخص‌ها در کلان شهرها، در دهات با تفکیک هر ولایت میزان و اندازه گیری نمود. این رویکر چند بعدی  از طریق  ایجاد پالیسی ها، نظارت، تخصیص بودجه و تعیین نمودن هدف های مؤثر تحلیل و مشخص می گردد.