کارگاه معلوماتی ابتکارشفافیت سکتور زیربنا در وزارت اقتصاد تدویریافت

کارگاه معلوماتی ابتکارشفافیت سکتور زیربنا در وزارت اقتصاد تدویریافت

امروز یک شنبه مؤرخ 23-2-1397کارگاه معلوماتی شفافیت وحسابدهی پروژۀ (COST) با اشتراک معین صاحب مالی واداری وزارت  اقتصاد محترم دکتور احمد جواد عثمانی، نهادهای تدارکاتی وجامعه مدنی درتالار کنفرانس این وزارت برگزار گردید. معین مالی واداری وزارت اقتصاد در  سخنرانی افتتاحیه  این برنامه گفت: نهاد های دولتی درسکتور زیربنایی نقش بنیادین را  برای توسعه در کشور دارند.  زیرا  ساخت باکیفیت زیر بنا برای مردم از اهمیت زیاد برخوردار بوده و گام موثر برای افزایش شفافیت وحسابدهی به حساب می رود.در ورکشاپ شفافیت سکتور زیربنا، صبغت الله کریمی هماهنگ کنندۀ ملی این ابتکار درافغانستان ازحمایت های سیاسی حکومت وحدت ملی بخصوص وزارت اقتصاد اظهار امتنان نموده گفت: سیستم های نشر اطلاعات نهاد های تدارکاتی که دربخش پروژه های زیربینایی فعالیت می نمایند، ازیک طرف باعث سهیم سازی بیشتر مردم  در پروژه های زیربنایی کشور گردیده  و ازجانب  دیگردر بهبود کیفیت پروژه ها وجلو گیری ازضایع شدن بودجۀ ملی نقش اساسی دارد.

کریم افزود، در شرایط کنونی سکتور زیربنایی کشور باچالش های زیاد مواجه می باشد و یکی ازدلایل عمده آن نبود سیستم های مؤثرشفافیت وحسابدهی درکشور می باشد.به گفته کریمی  عمده ترین چالش ها در برابر پروژه های زیربنایی عدم تطبیق روند شفافیت وحسابدهی  و موجودیت  ادارات موازی در کشور می باشد.

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی، یک ابتکار جهانی، غیر انتفاعی و غیر وابسته است که همگام با حکومت، سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی، در سرتاسر جهان کار می کند، تا رزش بهتری را  از طریق افزایش شفافیت وحسابدهی در این سکتور عرضه کند. دولت افغانستان براساس پیشنهاد کمیتۀ نظارت وارزیابیMEC  و فیصلۀ شورای وزیران در ماه میزان سال 1392 ازطریق وزارت اقتصاد به این وزارت پیوست ورسماً کار خود  را  در اواسط  سال 1395 شروع نمود.