جلالتماب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد با محترم میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف دیدار نمود.


جلالتماب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد با محترم میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف دیدار نمود.
در این دیدارنخست دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور در مورد اهداف انکشافی پایدارو چگونگی انطباق آن با استراتیژی و برنامه های وزارت معارف صحبت نموده و به همکاری نزدیک این دو وزارت به هدف رسیدن به اهداف انکشافی پایدار تاکید نموده اند.
متعاقباً سرپرست وزارت معارف، تطبیق اهداف انکشافی پایدار را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مهم دانسته و به همکاری با وزارت اقتصاد در مورد متعهد شدند .