محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد با نمایندگان برخی مؤسسات خارجی مقیم کابل دیداروگفتگو نمود

محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد با آقای تی باولت لاروسی رئیس مؤسسۀ اکتید و خانم میسی لینارامبی رئیس مؤسسۀ کمیتۀ سویدن مقیم کابل دیدار و گفتگو نمود. محور بحث و گفتگوها را نقشۀ راه فعالیت انجوهای داخلی و خارجی و همچنان موضوع نظارت و ارزیابی فعالیت مؤسسات تشکیل میداد.

در دیدار روز گذشته هر دو طرف دیدگاه ها، نظریات و میکانیزم فعالیت های انجوها را با یکدیگر شریک ساختند. در این دیدار و برای نخستین بار بود که ریاست مؤسسات داخلی و خارجی موضوع گزارش دهی را در قالب فورم تهیه شده با نمایندگان مؤسسات نامبرده ارائه نمودند.

رئیسان مؤسسات اکتید و کمیتۀ سویدن وعده سپردند که مطابق به رهنمودهای وزارت اقتصاد و محتوای قانون انجوها فعالیت های خود را هماهنگ و از کارکردهای خود مطابق قانون گزارش ارائه می نمایند.

در پایان نشست وعده گردید تا این گونه دیدارها ادامه یابد و برای انجام فعالیت های مؤثر و سازنده، همکارهای دوجانبه و چندجانبه صورت گیرد. مؤسسات اکتید و کمیتۀ سویدن از نادر مؤسساتی اند که فعالیت مؤثر و دوامدار را در بخش های صحت، معارف و زراعت در توالی سالیان گذشته در افغانستان انجام داده اند.