مشکلات شرکت لوژیستکی اجیلیتی و وزارت تجارت بررسی گردید

معین مسلکی وزارت اقتصاد محترم داکتر محمد اسماعیل رحیمی، با نمایندگان وزارت تجارت و نمانیدۀ شرکت لوِژیستیکی اجیلیتی نشست تخنیکی برگزار نمود. شرکت لوژیستکی اجلیتی قرارداد انتقال 150000هزار تن گندم از کمک های بلا عوض کشور دوست هندوستان را به عهده داشت. این شرکت نه توانسته است، مقدار گندم کمکی را انتقال بدهند و کسرات زیاد یعنی در حدود 300هزار تن گندم را دارد.

شرکت اجیلیتی استدلال دارد که در پروسۀ پروسیس و بسته بندی، در بوجی های گندم مشکلات فنی و  کم وزنی وجود داشت، اما جانب وزارت تجارت استدلال دارد که در موارد متذکره از سوی شرکت قراردادی اجیلتی کم توجهی و سهل انگاری بیشتر صورت گرفته است.

 در جلسه دلایل طرفین شنیده شد و فیصله  گردید که مطابق قوانین نافذۀ کشور، متن قرارد و اسناد رد و بدل شده میان طرفین قرارداد، راه حل این معضل جستجو گردد. قرار است برای نهایی شدن ایک معضل جلسۀ بعدی در هفتۀ آینده با حضور داشت معین مسلکی وزارت اقتصاد  وطرفین قرارداد برگزار گردد و در روشنایی اسناد موجود، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.