20مین نشست گروه نهادهای ذی‌دخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی در وزارت اقتصاد برگزار گردید

جلسۀ شماره 20 گروه نهادهای ذی‌دخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی کشور، روز سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷  با حضور داکتر مصطفی مستور، نمایندگان سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی برگزار گردید. این نشست با سخنرانی وزیر اقتصاد افتتاح گردید. در ابتدا وزیر اقتصاد مروری به جلسات قبلی  و مسایل مربوط به سکتور زیربنا، اهمیت نشر اطلاعات و شفافیت تأکید نمود. در این جلسه، وزارت های انرژی وآب، فواید عامه و ادارۀ تدارکات ملی وعده نمودند که اطلاعات پروژه های خود را به زودترین فرصت به دست نشر خواهند سپرد.وزارت انکشاف دهات با وصف این که وعده نشر اطلاعات و همکاری را قبلاً داده است، اما اقدام عملی در زمینه تاکنون انجام نداده است.

در جلسۀ کاست وزیر اقتصاد کشور به سکرتریت کاست، ادارۀ تدارکات و جامعه مدنی هدایت داد، تا مشترکاً  کار را شروع کنند و اطلاعات مربوط به پروژه ها را هرچه عاجل تحلیل و به نشر بسپارند. در جریان بحث ها شرکت کننده ها پیشنهاد نمودند، به منظور تعقیب فعالیت ها، یک کمیتۀ کوچک تشکیل شود، تا برنامه ها را تعقیب نمایند که این پیشنهاد مورد قبول همه اعضا گردید. بحث سکتور زیربنا و نشر اطلاعات از موارد مهم و به هدف شفافیت و پاسخگویی صورت می گیرد که رهبری و پیشبرد آن را وزارت اقتصاد به عهده دارد.