هفتمین جلسه کمتیه اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار دایر گردید.

امروز ( دوشنبه 22 اسد 1397) هفتمین جلسه کمتیه اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار دایر گردید. 


در این جلسه وضعیت پروژه تاپی و قدمه های بعدی، پیشرفت کار پروژه کاسا (CASA 1000)، جریان کار پروژه کاسا دیجیتل (CASA Digital )، پروژه های بزرگ خط آهن و اهمیت آن در رشد اقتصادی و استراتیژی همکاری های منطقه ای و ایجاد کمیته بین الوزارتی همکاری های منطقه ای مطابق به اجندا به بحث گرفته شده و تصامیم لازم اتخاذ گردید.