محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد با نمایندگان بانک جهانی دیدار و گفتگو نمود.

 در این دیدار موضوع نظارت و ارزیابی پروژه ها، جزئیات و معلومات بیشتر در زمینه  نظارت و همچنان موضوع فقر و راه های کاهش آن از سوی معین مسلکی به نمایندگان بانک جهانی شریک ساخته شد.

همچنان معین مسلکی وزارت اقتصاد، راجع به اهمیت نظارت و ارزیابی، نتایج که از این روند به دست می آید، نیازمندی هایی مردم در زمینۀ کاهش فقر، موضوع کاریابی و کار آفرینی، صحبت نموده و نظریات وزارت اقتصاد را با نمایندگان بانک جهانی در افغانستان شریک ساخت. متعاقبا، آقای یوپامانیو و خانم کریستینا از تجارب خود در زمینۀ نظارت و ارزیابی صحبت نموده، تیم وزارت را تشویق نمودند تا با ستندرهای جهانی خود را آماده سازند. آنان وعده نمودند تا تجارب بانک جهانی و ظرفیت های لازم را که در کابل و جاهای دیگر دنیا دارند را با وزارت اقتصاد شریک سازند.