گزارش فعالیت های مؤسسات غیر دولتی سال 1396 نشر شد

گزارش فعالیت های مؤسسات غیر دولتی سال 1396 نشر شد

وزارت اقتصاد گزارش فعالیت های مؤسسات غیر دولتی را که در سال 1396 انجام شده  اند، با حضور مقامات دولتی، نمایندگان مؤسسات داخلی و خارجی، جامعۀ مدنی و اهل رسانه ها به روز چهار شنبه 28 سنبلۀ سال روان نشر نمود. این گزارش شامل سکتورهای صحت، معارف، زراعت، مصؤونیت اجتماعی، حکومتداری خوب و زیربناها می گردید.

وزیر اقتصاد دکتور مصطفی  مستور یافت ها و مندرجات گزارش 96 را مثب خواند و تأکید کرد  که انجوها و مؤسسات غیر دولتی در کنار مردم، دولت و سکتور خصوصی کارهای مفید را به هدف بهبود زندگی مردم در بدترین شرایط زمانی و اقلیمی در سراسر کشور انجام داده اند که در خور ستایش است. به گفتۀ وزیر اقتصاد بالاترین مصرف در سکتور صحت انجام شده که مجموع 37% مصارف را احتوا می کند  و سکتور حکومتداری خوب در پایین ترین سطح مصرف قرار دارد که صرف 4%  در این بخش مصرف شده است. گزارش نشان می دهد که هنوز مشکلات و چالش های فراوان برسر راه خدمت رسانی انجوها وجود دارد که مهم ترین آن نبود امنیت، موجودیت فساد اداری، عدم توجهی دونرها به مناطق دوردست و عدم توازن... گفته شده است. گزارش نشان می دهد که ولایت های کابل، بلخ، بامیان، بدخشان به لحاظ ارائه خدمات در درده های نخست قرار دارند. اما برخی ولایت های دیگر مانند نورستان، زابل و دایکندی به لحاظ ارائه خدمات توسط انجوها در رده های پایین تر قراردارند.در حال  حاضر 2399 مؤسسه در وزارت اقتصاد ثبت اند که از آنجمه 2122 مؤسسۀ داخلی و 277 آن مؤسسات خارجی می باشند