وزیر اقتصاد کشور محترم دوکتور مصطفی مستور در کنفرانس روز جهانی دسترسی به اطلاعات تحت عنوان گفتمان بین المللی برای توسعه ارتباطات اشتراک و سخنرانی نمود.

وزیر اقتصاد کشور محترم دوکتور مصطفی مستور روز یک شنبه 15 میزان سال جاری در کنفرانس روز جهانی دسترسی به اطلاعات تحت عنوان گفتمان بین المللی برای توسعه ارتباطات اشتراک و سخنرانی نمود. در کنفرانس مذکور وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از راه‌ها تقویت اعتماد مردم به حکومت، حمایت از تطبیق اهداف انکشاف پایدار، دسترسی به معلومات به شیوۀ مؤثر آن می باشد.

وزیر اقتصاد به اهمیت اطلاع رسانی شفاف، بی طرف و متوازن تأکید کرد و از رسانه ها نیز خواست در فضای به شدت سیاسی کشور، در جریان اطلاع رسانی بی طرفی، شفافیت، صداقت، توازن و منافع ملی را رعایت نمایند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد که کشورهای جهان در سال 2015 جمع شدند تا برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدار تا سال 2030 یک برنامۀ جدید را تدوین کنند.
وزیر اقتصاد؛ در تبیین اهداف انکشاف پایدار افزود: این برنامه همه جانبه بوده که 17 هدف عمومی و 169 اهداف فرعی دارد.

درجریان سخنرانی وزیر اقتصاد گفت: افغانستان از همان روز اول متعهد در انجام اهداف انکشاف پایدار درتمام ابعاد آن بود و در این را تلاش های خستگی ناپذیری را ازمحو گرسنگی، فقر گرفته تا معارف،صحت وایجاد نهاد های مؤثر وحسابدهی انجام داده است.
با رشد سریع مطبوعات در افغانستان، تقاضا نیز به معلومات بیشتر شده است ، وزیر اقتصاد کشور به رسانه ها و نهادهای جامعۀ مدنی، توصیه نمود با هم مشترکاً کار کنند و جریان اطلاع رسانی، حسابدهی و شفافیت را که یکی از اهداف انکشاف پایدار نیز است نهادینه سازند.
در کنفرانس بین المللی برای انکشاف وزیر اقتصاد تصریح کرد که مبلغ هنگفتی بودجه طی سال های اخیر از طریق مؤسسات به مصرف می رسد. وزارت اقتصاد به حیث همآهنگ کننده و تنظیم کنندۀ فعالیت‌های مؤسسات غیردولتی یا انجوها، به شدت متعهد است تا پروسۀ شفافیت سازی کار و فعالیت همۀ انجوها را نهادینه و مؤثر سازد.