برگزاری نشست مشورتی پیرامون پروگرام‌های اشتغالزایی در وزارت اقتصاد

جلسۀ مشورتی پیرامون اسناد ESMF و RPF پروگرام اشتغال زایی در وزارت اقتصاد با حضور معین مسلکی این وزارت محترم محمد اسماعیل رحیمی، نمایندگان وزارت خانه ها، جامعۀ مدنی، مؤسسات غیر دولتی و نمایندۀ بانک جهانی برگزارگردید.

هدف از برگزاری این نشست بحث و تبادل نظر پیرامون اسناد اشتغالزایی برای مهاجرین و عودت کنندگان بود که از هشت ماه بدین سو در مشوره با بانک جهانی بالایش کار صورت گرفته است. محتوایی اصل این برنامه توسط مطیع الله جاهد رئیس خدمات اجتماعی ارائه گردید.

این برنامه شامل 12 ولایت می شود و قرار است برای مهاجران، جوامع میزبان، در زمینه های مختلف مانند ایجاد فرصت‌های شغلی، تعامل با مسایل فرهنگی، آشنایی با مسایل حفظ محیطی و جستجوی راه حل های حقوقی آن، در یک تعامل بین الحکومتی انجام شود.

از عمده ترین شرکایی این برنامه وزارت محترم خارجه، ، ادارۀ ارگان های محل، شهرداری کابل می باشند که تحت رهبری وزارت اقتصاد در یک هماهنگی مشترک  کار خواهند کرد. درولایت‌های که قرار است این برنامه تطبیق شود، نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در همکاری با سایر نهادها از جمله شهرداری ها مشترکاً کار خواهند نمود.

 این برنامه قرار است در 5 سال تطبیق شود و 200 تا 300  میلیون دالر امریکایی هزینه خواهد داشت.