محمد اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، با معاون اتحادیه صنعت کاران قالین، ملاقات نمود.

هدف از این ملاقات بحث و گفتگو های همه جانبه پیرامون چالش ها و مشکلات فرا راه صنعت قالین و قالین بافان کشور و نبود زمینه های رشد و انکشاف و تجارت با کشور های خارجی بود.

 صنعت قالین یگانه صنعت قدیمی و پرافتخار کشور بوده که از چندین دهه بدینسو رونق و رشد تولید قابل ملاحظه داشته است. اخیراً نسبت نا بسامانی های موجود و مشکلات در قسمت صادرات و نبود مارکیت های مناسب، زمینه های قاچاق آن به بیرون از کشور بیشتر گردیده است. در جلسه نماینده های وزارت تجارت و صنعت و اتحادیه صنعت کاران قالین اطمینان سپردند تا بالای چالش های عمدۀ سکتور قالین غور و بررسی همه جانبه نموده و با یک طرح و برنامه جامع و مدون زمینه رشد و انکشاف صنعت و تجارت آنرا با مارکیت های جهانی بیشتر فراهم سازند.

از عمده ترین چالش های عمده فرا راه اتحادیۀ صنعت کاران قالین،نبود فرصت های قرضه دهی بانکی برای متشبثین قالین و تولید کنندگان، دسترسی به بازار، عدم ظرفیت مالی، عدم همکاری دولت در قسمت ویزه برای تاجران، عدم همکاری دولت در قسمت توزیع زمین می باشد.

معین مسلکی وزارت اقتصاد وعده سپرد تا در راستای حل چالش های عمده از طریق کمیته اقتصادی شورای وزیران و یا شورای عالی اقتصادی رسیدگی صورت گیرد.