گزارش مختصر اجراات ریاست انسجام موسسات غیردولتی پیرامون ثبت موسسات داخلی وخارجی طی یک هفته جاری

گزارش مختصر اجراات ریاست انسجام موسسات غیردولتی پیرامون ثبت موسسات داخلی وخارجی طی یک هفته جاری

 ریاست انسجام موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد بتاسی از حکم شماره (2943) مورخ 10/10/1396 مقام محترم عالی ریاست جمهوری در مورد ثبت و صدور جواز فعالیت موسسات تحت چتر اجراات داشته و متعهد به اجراات بموقع وتسریع روند ثبت موسسات میباشد.

درکمیسیون متذکره که در رابطه به جزئیات آن فوقاً معلومات ارایه گردیده تعداد(9) درخواستی ثبت ازجمله 8 درخواستی ثبت موسسه داخلی و یک درخواستی ثبت موسسه خارجی پیشنهاد گردیده بود که بعداز مطالعه و بررسی اسناد، ثبت آنها مورد تائید قرار گرفت مسولین موسسات محترم میتوانند غرض تحویل پول حق الثبت و اخذ جواز فعالیت شان بروز شنبه به ریاست انسجام موسسات غیردولتی مراجعه نمایند.