اهداف انکشافی پایدار

 

اهداف انکشافی پایدار

با به پایان رسیدن میعاد زمانی برای تطبیق اهداف انکشافی هزاره (MDGs)، اهداف انکشافی پایدار (SDGs) منحیث آجندای انکشافی جهانی برای پانزده سال آینده (2016 – 2030) ترتیب و مورد تائید کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است. این اهداف شامل (17) هدف، (169) تارگیت و (217) شاخص میباشد.

جمهوری اسلامی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار بوده و بتاسی از مصوبه شماره (16)، فقره (4) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار (SDGs) نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد ارائه نماید.

اهداف انکشافی پایدار مهمترین آجنداء انکشافی کشور برای یک و نیم دهه آینده تاثیرات قابل ملاحظه بالای زندگی افغان ها خواهد گذاشت. سطح زندگی مردم بطور مستقیم منوط به موفقیت ما در راستای تطبیق این اهداف میباشد. به هر اندازه که در تطبیق این اهداف موفقتر عمل نمائیم، به همان اندازه به زندگی مرفع و بهتر دست خواهیم یافت.

برای معلومات بشتر