راپورها

اطلاعیه و لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که بیشتر از دوسال راپور فعالیت ارائه نکرده اند:

طوریکه میدانید موسسات غیردولتی مطابق به فقره (2) ماده (31) قانون انجو ها مكلف اند تا راپور فعالیت خویش را در هرششماه به دفترمرکزی و دفاترمنطقوی وزارت اقتصاد ارسال نمایند. همچنان مطابق فقره (1و2) ماده (27) قانون انجو ها موسسه مکلف به داشتن صورت حساب ( ریکارد) مالی سالانه  بوده تا امورمالی، سالانه خویشرا بررسی مالی وحسابی نموده نقل گزارش آنرا بوزارت اقتصاد و مالیه ارائه نمایند.

با در نظر داشت مطلب فوق قسمیکه سوابق و راپورهای فعالیت موسسات ملاحظه گردید متأسفانه به تعداد (660) موسسات غیردولتی داخلی وخارجی مدت بیشتر از دو سال متواتر بابت سالهای (1394 ، 1395 ، 1396) راپورهای فعالیت خویشرا بوزارت اقتصاد ارسال نکرده اند و به همین علت مطابق به جز(3) فقره (1) ماده (35) قانون انجوها درحال انحلال قرار گرفته اند.     

 با توجه به موارد فوق درصورتيكه موسسات  شامل لست راپورهای فعالیت شانرا الی مورخ 15 ثور سال 1397 به وزارت اقتصاد ارسال ننمایند بعد از انقضای مدت متذکره و عدم توصل راپورفعالیت موسسات مطابق قانون انجوها موضوع به کمیسیون های محترم عالی ارزیابی وتصفیه وانحلال پیشنهاد گردیده و درقسمت انحلال آنها تصمیم اتخاذ میگردد و آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

لست موسسات غیردولتی خارجی درحال انحلال که طی دو سال پیهم 2016 والی شش ماه دوم سال 2017 مطابق 1395 و1396راپورفعالیت خویشرا ارائه نکرده اند:

لست موسسات خارجی درحال انحلال که طی بیشتر ازدوسال پیهم 1394/1365 و1396 راپورفعالیت خویشرا ارائه نکرده اند :

لست موسسات داخلی که از سال 1394 تا اکنون راپور فعالیت ارائه نکرده اند:

لست موسسات داخلی که از سال 1395 تا اکنون راپور فعالیت ارائه نکرده اند:

 


اطلاعیه رياست انسجام فعاليتهاي موسسات غيردولتي (انجوها) وزارت اقتصاد 17-2-1396 مطابق JUNE/ 7/2017

لست موسسات داخلی که دوسال متواتر اعتبار از ششماه دوم سال 1393 الی اخیر سال 1395 راپور فعالیت ارائه نکرده اند.

 

 


 

 

اطلاعیه رياست انسجام فعاليتهاي موسسات غيردولتي (انجوها) وزارت اقتصاد

لست موسسات (NGOs)  داخلی که  طی مدت دوسال متواتر اعتبار از اخیر سال  1392  الی   اخیر سال 1394  راپور فعالیت ارائه نکرده اند

لست موسسات غیردولتی خارجی که طی سال دوسال پیهم 2014 و2015 میلادی مطابق 1393 و 1394 راپورفعالیت خویشرا ارائه نکرده اند


اطلاعیه ریاست انسجام فعالیتهای موسسات غیردولتی(NGOs):

لست موسسات (NGOs)  داخلی که  طی مدت دوسال متواتر اعتبار از اخیر سال  1392  الی   اخیر سال 1394  راپور فعالیت ارائه نکرده اند


گزارش از تطبیق و تحقق ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر حکومتی