راپورها

اطلاعیه ریاست انسجام موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد

تمام موسسات غیردولتی که دروزارت اقتصاد ثبت و راجستر اند مطابق ماده (31)قانون انجوها مکلف به ارایه راپور فعالیت ازتطبیق پروژه ها و صورت مصارف مالی وفعالیت های پروژوی شان درهر ششماه به وزارت اقتصاد می باشند ، اما ارزیابی که ازجانب ریاست انسجام موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد صورت گرفته متاسفانه یک تعداد موسسات غیردولتی داخلی وخارجی راپورهای فعالیت شانرا طی مدت بیشترازدوسال اعتبارازسال 1394 الی اخیر سال 1396 به وزارت اقتصاد ارایه ننموده اند که مطابق جز(3) فقره (1) ماده (35) قانون انجوها درحال انحلال قرار گرفته اند.

بنا جهت همکاری وفراهم شدن فرصت بیشتر برای ارایه راپورهای فعالیت موسسات غیردولتی الی تاریخ 25/ثور/1397 درنظرگرفته شده است .درصورتیکه موسسات غیردولتی شامل لست که درویب سایت وزارت اقتصاد قابل دسترس می باشد راپور های فعالیت شانرا الی مورخ متذکره به وزارت اقتصاد ارسال ننمایند ، مطابق قانون انجوها درقسمت انحلال موسسات اقدام صورت گرفته آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت .

لست موسسات غیردولتی خارجی درحال انحلال که طی دو سال پیهم 2016 والی شش ماه دوم سال 2017 مطابق 1395 و1396راپورفعالیت خویشرا ارائه نکرده اند:

لست موسسات خارجی درحال انحلال که طی بیشتر ازدوسال پیهم 1394/1365 و1396 راپورفعالیت خویشرا ارائه نکرده اند :

لست موسسات داخلی که از سال 1394 تا اکنون راپور فعالیت ارائه نکرده اند:

لست موسسات داخلی که از سال 1395 تا اکنون راپور فعالیت ارائه نکرده اند:

 


اطلاعیه رياست انسجام فعاليتهاي موسسات غيردولتي (انجوها) وزارت اقتصاد 17-2-1396 مطابق JUNE/ 7/2017

لست موسسات داخلی که دوسال متواتر اعتبار از ششماه دوم سال 1393 الی اخیر سال 1395 راپور فعالیت ارائه نکرده اند.

 

 


 

 

اطلاعیه رياست انسجام فعاليتهاي موسسات غيردولتي (انجوها) وزارت اقتصاد

لست موسسات (NGOs)  داخلی که  طی مدت دوسال متواتر اعتبار از اخیر سال  1392  الی   اخیر سال 1394  راپور فعالیت ارائه نکرده اند

لست موسسات غیردولتی خارجی که طی سال دوسال پیهم 2014 و2015 میلادی مطابق 1393 و 1394 راپورفعالیت خویشرا ارائه نکرده اند


اطلاعیه ریاست انسجام فعالیتهای موسسات غیردولتی(NGOs):

لست موسسات (NGOs)  داخلی که  طی مدت دوسال متواتر اعتبار از اخیر سال  1392  الی   اخیر سال 1394  راپور فعالیت ارائه نکرده اند


گزارش از تطبیق و تحقق ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر حکومتی