ګزارشات متفرقه

گزارش ارزیابی ارتقای ظرفیت  در ادارات دولتی

گزارش مختصرپیرامون رفاه عامه به سطح ولایات


گزارش ارزیابی واولویت بندی پروژه های پیشنهادی (جدیدوانتقالی) واحدهای بودجوی سال مالی 1396

گزارش نتایج جلسات استماعیه بودجه سال مالی 1396

گزارش تحلیلی میزان تطبیق پروژه های انکشافی دولت طی ربع سوم سال 1395

فشرده گزارش بررسی نتایج وتصاویب جلسات کمیته های انکشافی ولایات (PDC) طی ربع دوم سال مالی 1395


لست پروژه های انکشافی سال مالی 1395

گزارش تحلیلی میزان تطبیق پروژه های انکشافی دولت طی ربع دوم سال مالی 1395


گزارش اجراات کاری وزارت اقتصاد طی سال مالی 1394

گزارش پيشرفت فعاليت های انکشافی دولت طی سال مالی 1394


بررسی وضیعت انکشافی ولایت بامیان

پرزنتیشن بررسی فعالیت های انکشافی هرات

گزراش پلان انکشافی ولایات  وبودجه انکشافی سال 1395-

گزارش چگونگی پروژه های کوچک انکشافی SDP

گزارش مختصر سیستم نظارت وگزارشدهی

گزارش بازرسی(تفتیش) اجراات ریاست های اقتصاد ولایات لوگر، خوست و پکتیا

گزارش بازرسی اجراات ریاست اقتصاد ولایت پنجشیر

گزارش بازرسی(تفتیش) ریاست موسسات غیردولتی