جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور، وزیراقتصاد

 محترم دکتور مصطفی مستور در سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی در ده افغانان ولایت کابل متولد شده و دروس خویش را در لیسه های شیرشاه سوری و عمر شهید به پیش برده و در سال ۱۳۶۶ از لیسۀ حربی به درجه عالی فارغ گردیده است. سپس شامل انستیتوت طب معالجوی کابل شده در سال ۱۳۷۱ سند فراغت حاصل نموده است. موصوف در  سال ۱۳۸۲ از دانشگاه (پوهنتون)  پریستون کشور پاکستان به اخذ درجۀ کارشناسی ارشد (ماستری) در رشتۀ اداره و مدیریت توفیق یافته است. برعلاوۀ این سند ماستری اسناد قابل اعتبار زیادی در بخش  های توسعۀ سیستم صحی، ادارۀ امور مالی عامه، ارتباطات عامه، اصلاحات اداری در کشورهای بعد از منازعه و تحلیل  اقتصادی پروژه ها از مراجع معتبری مانند، بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی یونیسف و کمیسیون اروپا بدست آورده اند.

دوکتور مستور قبل از اشتغال در امور اداری کشور، بحیث داکتر طب و مسؤول برنامه‌های گونه‌گون ملی (۱۳۷۲ – ۱۳۸۰) در بیمارستان ها، شفاخانه ها، مؤسسات داخلی وخارجی، از جمله کمیتۀ سویدن، در افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه نموده است.

با روی کار آمدن ادارۀ جدید  اولین وظیفۀ رسمی اش را منحیث رئیس کمک‌های  بلاعوض و قرارداد های وزارت صحت عامه آغاز کرد و در جوزای سال ۱۳۸۴ به حیث رئیس عمومی بودجۀ وزارت مالیه و سه  سال بعد به صفت معین مالی آن وزارت تقرر حاصل نمود. موصوف خدمات ارزشمندی را در مدت ۹ سال و اندی در بخش های مالی، اقتصادی، انکشافی و سیاسی کشور انجام داد.

آقای مستور همواره در تهیۀ پیش نویس ها، مذاکره، تصویب پالیسی اداره و تنظیم کمک های خارجی در افغانستان نقش رهبری را بدوش داشتند که اکنون یکی از بهترین پالیسی های مدیریت کمک های خارجی در کشورهای پس از جنگ به شمار می رود.

دکتر مستور مذاکره کنندۀ اصلی پروژۀ انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان،پاکستان به هند (تاپی) بوده و همچنان عضو کلیدی تیم مذاکره کننده از جانب افغانستان در پروژه  انتقال برق از آسیای میانه به آسیایی جنوبی (کاسا یک هزار) می باشند. علاوه برآن برای سالیان متمادی از جانب افغانستان رهبری مذاکرات با بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، بانک انکشاف اسلامی، صندوق وجهی بین المللی و سایر کشورهای تمویل کننده و مؤسسات بین المللی را به عهده داشتند.

تحت رهبری جناب مستور  بود که نقشۀ راه مدیریت امور مالی و مصارف عامۀ کشور منحیث یکی از 22 برنامۀ دارای اولویت در دو مرحله در تمام ولایات کشور ایجاد و اجرا گردید. این برنامه در هماهنگی و همسویی کمک های کشورها و مؤسسات خارجی  با اولویت های افغانستان تغییر فوق العاده روی برنامه های توسعوی افغانستان بجا گذاشت. همچنان در این مدت چارچوب میان مدت مالی و مصارف عامه را که باعث تقویت دسپلین مالی شد، رهبری نمود. موصوف در تهیه و تطبیق اصلاحات در ادارات مربوطه اش منحیث اداراۀ نمونه نقش کلیدی داشته و پالیسی بودجه سازی ولایتی  را در کشور آغاز نمود.

به پاس خدمات ارزشمند و مبتکرانۀ وی رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۵ به آقای دکتور مستور مدال غازی میر مسجدی خان را تفویض کرد.

همچنان جناب مستور نائب  رئیس هیئت افغانستان در بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشاف اسلامی بودند. رئیس هیئت  افغانستان و یکی از بنیان گذاران صندوق انکشافی سارک و ضمناْ گروه کشورهای متأثر از جنگ و دارای وضعیت شکننده و بحرانی (g7+) بوده که عضویت فعال تیم رهبری آن را نیز به عهده دارند.

در مدت ۱۲ سال گذشته موصوف رئیس هیئت مدیرۀ شرکت هوایی آریانا افغان، رئیس کمیته رهبری برنامۀ ملی سرک‌های روستایی، نائب رئیس صندوق انکشاف زراعتی نیز بوده اند که در این مقاطع مؤسسات نامبرده به موفقیت های قابل ذکری دست یافته اند. وی هم اکنون مسؤول و رهبری کنندۀ گروپ کاری بخش حکومتداری تحت موافقتنامه همکاری های استراتیژیک افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا نیز می باشد.

با در نظر داشت حضور فعال شان در انجام مؤفقانه امور مالی، اقتصادی و انکشافی کشور بود که رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم به تقررشان به پست وزارت اقتصاد گرفتند و بر اساس حکم شماره ۱۵۷۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری دوکتور مصطفی مستور به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان  معرفی گردید.

سپس مجلس نمایندگان(ولسی جرگه) به وزرایی پیشنهادی حکومت وحدت ملی در جلسۀ تاریخی 13 قوس سال 1396 رأی اعتماد دادند که آقای مصطفی مستور با گرفتن بلند ترین رأی یعنی 155 رأی اعتماد بحیث وزیر اقتصاد تعیین شدند. موصوف تا کنون به حیث وزیر اقتصاد کار می کند و در این مدت دست آوردهای قابل ملاحظه دارند.