داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان پروژه استخدام کمپنی مشورتی جهت طبقه بندی شرکت ها‎
اعلان پروژه استخدام کمپنی مشورتی جهت طبقه بندی شرکت ها‎
Apr 21, 2018 Apr 29, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد باشرکت سمیع الله فهیم لمید
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد تدارک مواد تنظیفاتی ،غذائی و سایر مواد مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397با شرکت سمیع...
Mar 25, 2018 -
اطلاعیه وزارت اقتصاد در رابطه قرار داد ساخت لفت و تغیرات در ساختمان پنج منزله وزارت اقتصاد
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد ساخت لفت و تغیرات ساختمان دفاتر منزل پنجم ساختمان پنج منزله وزارت اقتصاد را با شرکت ساختمانی...
Feb 27, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد با شرکت ساحل حجران لمید
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد با شرکت ساحل حجران لمید
Feb 13, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:
Feb 10, 2018 -
اعلان عدم مسئولیت شرکت های مشترک (JV) خدمات لوژستیکی نیل بیندرز و طلحه زبیر
شرکت های مشترک (JV) خدمات لوژستیکی نیل بیندرز و طلحه زبیر در پروسۀ داوطلبی پروژۀ (تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای مشاورین پروژۀ SDP، شماره MOEC/KBL/96/NCB/G024) به قیمت 9,171,462 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 24/08/1396صورت گرف ته بود، برنده...
Nov 22, 2017 -
اعلان عدم مسئولیت شرکت افغان گلوبل لمیتد
تاریخ اعلان: 29/08/1396 شرکت افغان گلوبل در پروسۀ داوطلبی پروژۀ (تهیه و تدارک نصب کمره های امنیتی برای تعمیرهای وزارت اقتصاد) شماره (MOEC/KBL/96/NCB/G023) به قیـمت 3،946،651 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 03/08/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت...
Nov 20, 2017 -
اعلان عدم مسئولیت شرکت ساختمانی احمد رشاد رامین
شرکت شرکت احمد رشاد رامین در پروسۀ داوطلبی پروژۀ (ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد) شماره (MOEC/KBL/96/NCB/W04) به قیـمت 18,032,853 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 26/07/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت گردیده و شرکت های ذیل برنده نگردیده...
Nov 06, 2017 -
اعلان داوطلبی "تهیه و تدارک 11 قلم تجهیزات آی تی برای مشاورین پروژۀ (SDP)
تاریخ اعلان: 03/08/1396 شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/G024 وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی "تهیه و تدارک 11 قلم تجهیزات آی تی برای مشاورین پروژۀ (SDP)"...
Oct 25, 2017 -
پروسه داوطلبی "تهیه، تدارک و نصب کمره های امنیتی در تعمیرهای وزارت اقتصاد"
تاریخ اعلان: 12/07/1396 شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/G23 وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی "تهیه، تدارک و نصب کمره های امنیتی در تعمیرهای وزارت اقتصاد" اشتراک نموده...
Oct 03, 2017 Oct 24, 2017
صفحه 1 از 2
قبل12بعد