داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی "تهیه، تدارک و نصب کمره های امنیتی در تعمیرهای وزارت اقتصاد"
تاریخ اعلان: 12/07/1396 شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/G23 وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی "تهیه، تدارک و نصب کمره های امنیتی در تعمیرهای وزارت اقتصاد" اشتراک نموده...
Oct 03, 2017 Oct 24, 2017
اعلان داوطلبی ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد
تاریخ اعلان: 05/07/1396 شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/W07 {وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش...
Sep 27, 2017 Oct 17, 2017
اعلان عدم مسئولیت شرکت ساختمانی حکمت نجیب
شرکت ساختمانی حکمت نجیب در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/W05) (تهیه، تدارک و نصب فرنیچر برای مرکز منابع و دفاتر مرکزی وزارت اقتصاد) به قیمت 8,459,210 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 18/05/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت گردیده و شرکت...
Sep 19, 2017 -
قراردادهای سال 1396 وزارت اقتصاد
1- قرارداد تدارک سه نوع تیل 2- قرارداد تهیه وتدارک رنگ های پرنتروماشین فوتوکاپی 3- قرارداد تهیه وتدارک فلترباب وروغنیات 4- قرارداد تهیه وتذارک قرطاسیه باب
Aug 02, 2017 -