اعلان مجدد رنگهای پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت وزارت اقتصاد برای سال مالی 1396

تاریخ نشر: Apr 11, 2017

تاريخ خاتمه: May 01, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان مجدد رنگهای پرنتر و ماشین فوتوکاپی

تاریخ اعلان:22/1/1396
شماره داوطلبی:
MOEC/KBL/96/NCB/002

{وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک رنگهای پرنتر و ماشین فوتو کاپی مورد ضرورت وزارت اقتصاد برای سال مالی 1396} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون تدارکات از تاریخ نشر الی تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر ارائه نمایند.

 وصول شرطنامه الی ساعت (3:00) بعد از ظهر, یک روز قبل از تاریخ تسلیمی که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تاریخ آفرگشایی:12/2/1396 روز سه شنبه

زمان: 10:00 قبل از ظهر

تضمین آفر( به صورت بانکی): 80.000 هشتاد هزار افغانی
آدرس: (مدیریت قراردادها, آمریت تهیه و تدارکات, وزارت اقتصاد)
شخص ارتباطی: سید نوید الله امینی مدیر قراردادها
شماره تماس: 0752003552