اظهارنامه علاقمندی به برنامه آموزشی (Short Term General Management and Administrative Courses)

تاریخ نشر: Apr 17, 2017

تاريخ خاتمه: Apr 28, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

  تاریخ اعلان :26/01/1396

موضوع : اظهارنامه علاقمندی به برنامه آموزشی

(Short Term General Management and Administrative Courses)

وزارت اقتصاد قرار است برنامه آموزشی را تحت عنوان (Short Term  (General Management and Administrative Courses توسط شرکت های خدماتی دایر نماید.

بنا از آنعده کمپنی های که علاقمندی دایر نمودن برنامه متذکره را داشته باشند، تقاضا میگردد که اظهارنامه های علاقمندی شانرا الی تاریخ 08/02/1396 به ایمیل ذکر شده و یا کتبأ به آدرس ذیل تسلیم نمایند .

آمریت تهیه وتدارکات ، ریاست مالی وخدمات ،وزارت اقتصاد

شخص ارتباطی : سید نوید امینی سرپرست آمریت تدارکات، وزارت اقتصاد

ایمـــــــیل آدرس : hamedfhamidy@gmail.com ، nawid.moec@yahoo.com

شماره تمــــــاس : 0752003552، 0786733310