پروسه داوطلبی سیتم نتورک وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: Apr 19, 2017

تاريخ خاتمه: May 09, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان: 30/1/1396
شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/G016 

{وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {سیتم نتورک وزارت اقتصاد } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون تدارکات از تاریخ نشر الی تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر ارائه نمایند.

 وصول شرطنامه ساعت (10:00) قبل  از ظهر,  به روز آفرگشایی صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تاریخ آفرگشایی:1396/2/20 روز سه شنبه

زمان: 10:00 قبل از ظهر

تضمین آفر( به صورت بانکی/ نقدی): (431,177 )  چهار صد سی ویک هزار یک صد وهفتادو هفت   افغانی
آدرس: (مدیریت قراردادها, آمریت تهیه و تدارکات, وزارت اقتصاد)
شخص ارتباطی:  سید نوید امینی( مدیر قراردادها)
شماره تماس: 0752003552/0744969661