پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 16 قلم تجهیزات آی تی برای سال مالی 1396ضرورت وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: May 13, 2017

تاريخ خاتمه: May 31, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:


تاریخ اعلان: 20/2/1396
شماره داوطلبی:18 MOEC/KBL/96/NCB/G00

وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی " تهیه و تدارک 16 قلم تجهیزات آی تی برای سال مالی 1396ضرورت وزارت اقتصاد" اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون تدارکات از تاریخ نشر الی تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر ارائه نمایند.

تاریخ آفرگشایی:10/3/1396 روزچهار شنبه

زمان: 10:00 قبل از ظهر

تضمین آفربه صورت بانکی/ نقدی: 402,000  چهار صد و دوهزار  
آدرس: مدیریت قراردادها - آمریت تهیه و تدارکات - وزارت اقتصاد
شخص ارتباطی:  سید نوید امینی مدیر قراردادها
شماره تماس: 0752003552/0744969661