اعلان عدم مسؤلیت شرکت فونیکس تکنالوژی لمیتد

تاریخ نشر: Jul 09, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان: 18/4/1396

شرکت فونیکس تکنالوژی لمیتد در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/G02) (تدارک رنگ‌های پرنتر و ماشین‌های فوتوکاپی سال 1396)  به قیمت 2,500,000 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 12/02/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت گردیده است.

لهذا قرارداد با شرکت فونیکس تکنالوژی لمیتد می‌گردد. اگر شرکت مذکور به دوایر دولتی و مؤسسات کدام مسئولیت و باقی‌داری داشته باشد، الی مدت یک هفته بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات وزارت اقتصاد اطلاع دهند.