اعلان پروژه تهیه، تدارک و نصب فرنیچر برای مرکز منابع ارتقای ظرفیت و دفاتر مرکزی وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: Jul 19, 2017

تاريخ خاتمه: Aug 09, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان: 28/04/1396

موضوع: اعلان پروژه تهیه، تدارک و نصب فرنیچر برای مرکز منابع ارتقای ظرفیت و دفاتر مرکزی وزارت اقتصاد
شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/W05

{وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { پروژه تهیه، تدارک و نصب فرنیچر برای مرکز منابع ارتقای ظرفیت و دفاتر مرکزی وزارت اقتصاد } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون تدارکات از تاریخ نشر الی تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر ارائه نمایند. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تاریخ آفرگشایی: 18/05/1396 روزچهار شنبه

زمان: 10:00 قبل از ظهر

تضمین آفر( به صورت بانکی/نقدی): (357,200 سه صدو پنجاو هفت هزارو دوصد) افغانی
آدرس: (مدیریت قراردادها, آمریت تهیه و تدارکات, وزارت اقتصاد)
شخص ارتباطی: حامد حمیدی ( مشاور ارشد مالی و تدارکات مقام)
شماره تماس: 0752003552/0786733310