اعلان عدم مسئولیت شرکت لوژستیکی امید عدنان

تاریخ نشر: Jul 22, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 29, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به آمریت محترم تکنالوژی معلوماتی!

لطف نموده متن ذیل را برای یک مرتبه از طریق وسایل اطلاعاتی خویش به نشر برسانید.

 

تاریخ اعلان: 31/4/1396

شرکت خدمات لوژستیکی امید عدنان در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/G018) (تهیه و تدارک شانزده قلم تجهیزات آی تی)  به قیمت 13,577,360 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 15/03/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت گردیده و شرکت های ذیل برنده نگردیده است.

شماره

داوطلب

قیمت خوانده شده در آفر به افغانی

1

شرکت نوی برادران فیاض لمیتد

17,992,080

2

شرکت اتوماتیک ماشینونه لمیتد

18,144,268

 

لهذا قرارداد با شرکت خدمات لوژستیکی امید عدنان عقد می‌گردد. اگر شرکت مذکور به دوایر دولتی و مؤسسات کدام مسئولیت و باقیداری داشته باشد، الی مدت یک هفته بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات وزارت اقتصاد اطلاع دهند.

با احترام

ادیب شمال

سرپرست آمریت تدارکات

 

 

کاپی: به اداره محترم روزنامه آرمان ملی

آدرس: چهارراهی ملک اصغر، متصل گلبهار سنتر، وزارت اقتصاد

تماس: 0752003552