اعلان عدم مسئولیت شرکت سارک خمار لمیتد

تاریخ نشر: Jul 23, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان: 01/05/1396

شرکت سارک خمار لمیتد در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/G019) (تهیه و تدارک چهار قلم تجهیزات آی تی برای ریاست های اقتصاد ولایات)  به قیمت 6,400,000 ( شش میلیونو چهار صد هزار) افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 25/04/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت گردیده و شرکت های ذیل برنده نگردیده است.

شماره

داوطلب

قیمت خوانده شده در آفر به افغانی

1

شرکت لوژیستکی امید عدنان

10,395,200 افغانی

2

شرکت خدمات لوژیستکی مایند مپنگ

11,684,400 افغانی

 

 

لهذا قرارداد با شرکت سارک خمار لمیتد عقد می‌گردد. اگر شرکت مذکور به دوایر دولتی و مؤسسات کدام مسئولیت و باقیداری داشته باشد، الی مدت 7 روز بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات وزارت اقتصاد اطلاع دهند.