اعلان عدم مسئولیت شرکت ساختمانی حکمت نجیب

تاریخ نشر: Sep 19, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شرکت ساختمانی حکمت نجیب در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/W05) (تهیه، تدارک و نصب فرنیچر برای مرکز منابع و دفاتر مرکزی وزارت اقتصاد)  به قیمت 8,459,210 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 18/05/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت گردیده و شرکت های ذیل برنده نگردیده است.

شماره

داوطلب

قیمت خوانده شده در آفر به افغانی

1

شرکت فیصل بزنس فرنیچر

5,993,200

2

شرکت ساختمانی باختر ستانکزی

9,002,330

 

 

لهذا قرارداد با شرکت ساختمانی حکمت نجیب عقد می‌گردد. اگر شرکت مذکور به دوایر دولتی و مؤسسات کدام مسئولیت و باقیداری داشته باشد، الی مدت یک هفته بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات وزارت اقتصاد اطلاع دهند.

با احترام

ادیب شمال

سرپرست آمریت تدارکات