اعلان داوطلبی ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: Sep 27, 2017

تاريخ خاتمه: Oct 17, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان: 05/07/1396
شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/W07

{وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون تدارکات از تاریخ نشر الی تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر ارائه نمایند.

 وصول شرطنامه الی ساعت (3:00) بعد از ظهر, یک روز قبل از تاریخ تسلیمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تاریخ آفرگشایی: 26/07/1396 روز چهار شنبه

زمان: 10:00 قبل از ظهر

تضمین آفر:590.000  افغانی
آدرس: (مدیریت قراردادها, آمریت تهیه و تدارکات, وزارت اقتصاد)
شخص ارتباطی: حامد حمیدی (مشاور تدارکات)
شماره تماس: 0752003552