پروسه داوطلبی "تهیه، تدارک و نصب کمره های امنیتی در تعمیرهای وزارت اقتصاد"

تاریخ نشر: Oct 03, 2017

تاريخ خاتمه: Oct 24, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان: 12/07/1396
شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/G23

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی "تهیه، تدارک و نصب کمره های امنیتی در تعمیرهای وزارت اقتصاد" اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون تدارکات از تاریخ نشر الی تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر ارائه نمایند.

 وصول شرطنامه الی ساعت (3:00) بعد از ظهر, یک روز قبل از تاریخ تسلیمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تاریخ آفرگشایی: 03/08/1396 روز چهار شنبه

زمان: 10:00 قبل از ظهر

تضمین آفر: 184,000 افغانی.
آدرس: (مدیریت قراردادها, آمریت تهیه و تدارکات, وزارت اقتصاد)
شخص ارتباطی: حامد حمیدی (مشاور تدارکات)
شماره تماس: 0752003552