اعلان عدم مسئولیت شرکت ساختمانی احمد رشاد رامین

تاریخ نشر: Nov 06, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شرکت شرکت احمد رشاد رامین در پروسۀ داوطلبی پروژۀ (ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد) شماره (MOEC/KBL/96/NCB/W04) به قیـمت 18,032,853 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 26/07/1396 صورت گرفته بود برنده تثبیت گردیده و شرکت های ذیل برنده نگردیده است.

شماره

داوطلب

قیمت خوانده شده در آفر به افغانی

1

شرکت داوریان

22,758,700.00

2

شرکت فهیم فرزاد حکیمی

23,307,670.00

3

شرکت ساختمانی و سرک سازی کینگ گلوبل

23,538,560.00

4

شرکت ساختمانی و سرکسازی عطایی

23,933,902.00

5

شرکت ساختمانی افغان وکتور

24,011,825.00

6

شرکت ساختمانی وقت

24,454,746.50

7

شرکت ساختمانی خراسان کابل

28,748,250.00

8

شرکت ساختمانی و سرکسازی حکمت نجیب

30,745,554.00

 

لهذا قرارداد با شرکت ساختمانی احمد رشاد رامین عقد می‌گردد. اگر شرکت مذکور به دوایر دولتی و مؤسسات کدام مسئولیت و باقیداری داشته باشد، الی مدت یک هفته بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات وزارت اقتصاد اطلاع دهند.

با احترام

ادیب شمال

سرپرست آمریت تدارکات