اعلان عدم مسئولیت شرکت های مشترک (JV) خدمات لوژستیکی نیل بیندرز و طلحه زبیر

تاریخ نشر: Nov 22, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شرکت های مشترک (JV) خدمات لوژستیکی نیل بیندرز و طلحه زبیر در پروسۀ داوطلبی پروژۀ (تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای مشاورین پروژۀ SDP، شماره MOEC/KBL/96/NCB/G024) به قیمت 9,171,462 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 24/08/1396صورت گرف ته بود، برنده تثبیت گردیده و شرکت های ذیل برنده نگردیده است.

شماره

داوطلب

قیمت خواند شده در آفر به افغانی

1

دفنس سپورت کورپس دی اس سی

11,000,000

2

شرکت افغان تخنیک لمیتد

11,620,500

3

کاپیر لمیتد

12,230,500

4

تخار آریا لمیتد

12,230,500

5

سارک خمار لمیتد

15,581,100

 

لهذا قرارداد با شرکت های مشترک (JV) خدمات لوژستیکی نیل بیندرز و طلحه زبیر عقد می گردد. اگر شرکت مذکور به دوایر دولتی و مؤسسات کدام مسئولیت و باقیداری داشته باشد، الی مدت یک هفته بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات وزارت اقتصاد اطلاع دهند.